top of page

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER...

Göç idaresine ilk kez kısa dönem ikamet izni başvurusu yapıldıktan sonra yapılan  ikamet izni amacına göre Göç İdaresinin sizden istediği genel belgelerin yanı sıra ek olarak ikamet izni almak için Türkiye'de kalış amacınızı destekleyen belgelerin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Formaliteler ile uğraşmayın Göç Danışmanlarımız ikamet izni dosyanızı A-Z ye eksiksiz hazırlıyor ikamet izni almanıza olanak sağlıyoruz.

Kısa Dönem İkamet İzni  İstenilen Ortak Belgeler Nelerdir?

Kısa dönem ikamet izni başvurusu yapıldıktan sonra aşağıdaki belgeler Türkiye'de kalış amacınızı destekleyen belgeler ile birlikte başvuru dosyanıza eklenmelidir.

 • İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)

 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)

 • Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. 

 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.) 

 • Sabıka kaydı. (Zorunlu değil ancak idare gerek görmesi halinde isteyebilir.)

Adres Belgesi;

 • Türkiye'de kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneği, (Tapu fotokopisi, tapudan güncel yazısı, belediyeden numarataj yazısı)

Çocuklar için;

 • Pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi istenir.

 • Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı istenir. 

 • Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir.

 • Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname istenir.

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir.

Ortak Belgeler
Amaç için ek belgeler
Kısa Dönem İkamet İzni Kalış Nedenlerine
Göre Belgeler Nelerdir?

Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler;
Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (kazı çalışması ve yüzey araştırması yapacaklar için) Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge

 

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar;
Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)

 

Ticari bağlantı veya iş kuracaklar;
Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler [Gerekli görülmesi halinde kişi veya şirketlere ilişkin araştırma yapılarak destekleyici bilgi ve belge talep edilebilir (noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil gazetesi, noter onaylı imza sirküleri gibi)]

 

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar;
Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

 

Staj amaçlı değişim programları çerçevesinde eğitim görecekler; (öğrenim amacı taşımayan programlar)
Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve
mühürlü/kaşeli belge)

 

Turizm amaçlı kalacaklar;
İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge 

Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler;
Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı (fotokopisi başvuru belgelerine eklenir)
Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:

 • Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)

 • Destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı; yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir.

 

Tedavi görecekler;
Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı)

 

İdari makamların talebi;

İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 

Adli makamların talebi;
Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 

Adli makamların kararı;
Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 

Yüksek öğrenimini tamamlayıp 6 ay içinde müracaat edenler;
Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

 

Anlaşmalar çerçevesinde eğitim;
Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar;
Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (eimzalı/imzalı
ve mühürlü/kaşeli belge)

 

Kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar;
Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)

bottom of page